Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

Mijn voorvader Simon Lantinga nam niet de naam van zijn vader (Tillema) aan, maar die van zijn moeder (Lantinga).

 

Hier een lijstje van mijn verwantschap met hem:

 

 

                 1. Dochter                                      Sanne Maria Sarah Wubs                                                     Generatie 1                            

                                                                       (vernoemd naar de vrouw van Simon Lantinga junior en mijn moeder)

                 2. Ik                                                Martine Marie Rademaker x Heijo Wubs                              Generatie 2

                 3. Moeder                                       Marie Fietje x Meertend Rademaker                                     Generatie 3

                 4. Grootvader                                 Harm Fietje x Albertje Luchjenbroers                                  Generatie 4   

                 5. Overgrootmoeder                       Maria Oltmans x Geert Fietje                                               Generatie 5

                 6. Betovergrootmoeder                   Sophia Lantinga x Harm Oltmans                                        Generatie 6

                 7. Oud-vader                                  Simon Lantinga jr. x Maria Sarah Muggeridge                     Generatie 7

 

                                                                        (rijksveearts te Winschoten en Stadskanaal, zijn vrouw heeft een Engelse vader,

                                                                         zeekapitein)

                                                                        Zijn dochter Pauline Lantinga was onderwijzeres, toneelspeelster, schrijfster,

                                                                        dichteres, dactrice en vertaalster.

 

                 8. Oud-grootvader                          Simon (Tillema) Lantinga x Sjoukje Eiles Faber                  Generatie 8

                                                                        (beroemde buikspreker/entertainer)

                 9. Oud-overgrootmoeder                Dieuwke Tjeerds Lantinga x Hindrik Egberts Tillema          Generatie 9

                10. Bet-oud-overgrootvader           Tjeerd Jans Lantinga x Trijntje Abels Stellema                    Generatie 10

 

Simon Lantinga was een zeer bijzondere voorvader.

 

Er is een boekje over hem geschreven door Jacob Hepkema "Heerenveen en omstreken", waarin een groot gedeelte aan hem gewijd is.

Ook dhr, J.S. Roorda had een bijzondere belangstelling voor de buikspreker en zijn voorouders.

Hij heeft vele voorouders in kaart gebracht, die nu te bewonderen zijn in het van Haren museum in Heerenveen.

Ook zijn tot ver in de 20e eeuw verhalen over hem gepubliceerd in m.n. noordelijke couranten.

 

Zijn kleindochter Pauline Lantinga (1853-1940) is door hem en zijn vrouw opgevoed in Oranjewoud en heeft een boek over haar jeugd daar geschreven, genaamd "Ver van moeder" onder het pseudoniem Rarda Lieftink. Het is een prachtig boek dat heel goed de tijdgeest weergeeft over het leven in Oranjewoud en haar opvoeding door haar grootouders.

Ook de dorpsvereniging van Tolbert heeft belangstelling getoond voor hun beroemde inwoner en wil meer aandacht aan hem schenken.

 

Hier een samenvatting over Simon:

Simon Lantinga (Tillema) is geboren op 09-11-1801 in Onderdendam, zoon van Hindrik Egberts Tillema en Dieuwke Tjeerds Lantinga.

Hij is gedoopt op 06-12-1801 in Menkeweer. Simon is overleden op 18-06-1866 in Knijpe, 64 jaar oud.

Simon: trouwde, 28 jaar oud, op 28-02-1830 in Leek met Sjou(w)kje Eilerts/Eilers Faber, 24 jaar oud.

Sjou(w)kje is geboren op 16-11-1805 in Harlingen, dochter van Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Faber en Catharina/Catrijna

Homburg/Homberg(en).

Zij is gedoopt op 03-12-1805 in Harlingen (Hervormde gemeente Grote Kerk).

Sjou(w)kje is overleden op 11-05-1876 in Schoterland (Heerenveen), 70 jaar oud.  

Huwt als Sijmen Lantinge Tillema

Door het huwelijk wordt hun zoon Simon gewettigd.

 

De volgende gegevens heb ik uit het boek van Jacob Hepkema of uit eigen onderzoek, helaas de meeste gegevens zonder data. Het zal dan ook niet goed in chronologische volgorde staan.

Zijn vader had een plattelands hotel/herberg.

Hij vermaakte op jonge leeftijd reeds de klanten in zijn vaders herberg.

Hij werd (leerling-) zadelmaker. Hij hield van paarden.

Woont vanaf 1830 in Tolbert tot??? Hoofdstraat 55

Stopt met zadelmaken en begint op te treden.

Beeldt types uit en gaat buikspreken, goochelen en entertainen.

Nauwkeurige afbeeldingen van de uitgebeelde types uit zijn optredens hingen aan de wand van zijn woonvertrek in't Woud, volgens blz.6, boek Hepkema.

 

                                                                                      

                                                                                                                   - Februari 1849 -

 

Hij had een geestige, zachte, toegevende aard, volgens schrijver Jacob Hepkema.

Logementhouder in de Schans (Terband) van "Het wapen van Angwierden"

Fokker van paarden en runderen

Boer en hengstekoopman

Logementhouder in de Knipe van "De Gekroonde Baars", Meijerweg 25. (Benedenknijpe)

Logementhouder in Oranjewoud van "De Tent"

Woont vanaf 1848 aan een zandweg  "Tuinoord"  later "Klein Meerzicht" in Oranjewoud. Dit buiten werd gebouwd door Lollius Adema. Een buiten met witte muren te midden van beuken en kastanjebomen. Simon legde fruitgaard aan aan de oostzijde van het huis.

Was volgens de huwelijkse bijlagen in 1853 landbouwer.

 

- Uitnodigingskaart voor een voorstelling van Simon Lantinga de buikspreker -

 

- Optreden 1 maand na het overlijden van zijn zoon Simon Lantnga jr. -

 

 

 

   De voornaam Simon is via zijn kleindochter Wilhelmina doorgegeven via de familie Houttuin tot aan de huidige generatie.

   Simon zelf is waarschijnlijk vernoemd naar een overleden broer van zijn moeder Dieuwke Tjeerds Lantinga,

   Simon/Sijmen Tjeerds Lantinga, die van 1761 to 1799 leefde en op 38-jarige leeftijd stierf. In 1801, dus 2 jaar later,

   wordt Simon Lantinga geboren.

   Twee broers van de opa van Simon, Tjeerd Jans Lantinga heten ook Symon, en ook 1 generatie daarboven komen we een Simon

   tegen, Simon Tjeerds Lantinga (geboren in 1708), zoon van Tjeerd Freerks Lantinga en Antje/Antie Jans Costerus.

 

 

In de dagboeken van Doeke Wijgers Hellema wordt 3 x mijn voorvader Simon Lantinga genoemd: 

Het zet een mooi beeld neer over hoe Simon Lantinga het publiek vermaakte en hoe Doeke en anderen dat hebben ervaren. Daarnaast geeft een prachtig tijdsbeeld weer. Dichter bij Simon Lantinga de buikspreker kunnen we niet komen:

 

Blz. 41 in 1825: Den 10 Aug. Heden zijn mijne vrouw en ik benevens alle onze kleine kinderen, weder bij onze kinderen te gast genoodigd, waar toe ons vrijheid gelaten is, bij wien onzer kinderen of bij mijn zoon en behuwddochter, of bij mijne dochter en zwager wij willen gaan; reeds maken wij aanstalte om Blz. 125 naar Wirdum te reizen, niettegenstaande het in den verleden nacht sterk geregend heeft. Dezen dag heeft men 41 afwisselende nu en dan veel regen gehad, het begint thans zeer modderig te worden, de dijken en wegen zijn daar door niet zeer bruikbaar om te rijden. Er was des niettegenstaande nog al veel volk te Wirdum, veelen hadden weder gasten, en de straten wemelden tusschen de regenbuien van kinderen. Tegen den avond wierd er openbaar en aan de huizen der Burgers aanzegging gedaan, dat de Heer Lantinga een zeer beroemde buikspreeker welke zoo even gearriveerd was, voornemens ware s avonds 8 uur in de Herberg proeven van zijn vermogen in die kunst te geven. Dit verwekte zeer veel nieuwsgierigheid, maar de buitenlieden moesten tegen dien tijd vertrekken, en die met het rijtuig waren, konden niet blijven om dat het regenachtig en duister maan ware. Evenwel resolveerden nog al eenigen om te blijven, waaronder ook de schrijver, zijne vrouw en kleine kinderen toen de knegt met het rijtuig kwam trokken tijdig naar huis. Op den bestemden tijd, vervoegden zich de nieuwsgierigen in de Herberg, en de bovenkamer was opgevuld met menschen ongeveer 90 persoonen tegen betaling van 5 stuivers de man; doch alvoorens de kunstenaar proeven zijner vermogen gaf wist hij wonderlijke behendigheden met de kaart te doen, en telkens bij het afwisselen van het Buikspreken zulke gauwigheden met Blz. 126 balletjes en andere dingen te verrigten, dat een ieder zich grootelijks verwonderde; maar allermeest overtrof het buikspreeken aller verwachting. De schrijver had er veel over gelezen en van groote Kunstenaars gehoord, maar deze overtrof die allen, hij deedde bij voorbeeld kinderen van onderscheiden ouderdom spreeken, voerde over onderscheidene onderwerpen van verre en meer van nabij met denzelven gesprekken, over kinderlijke misdrijven onderhouden, schreijen, stotteren en snikken, voerde oude mannen in gesprek aan van onder en boven, eerst in de verte en meer tot zich nabij, ja als tegenwoordig kunst, bij het eindigen en afscheid nemen als zich ter ruste begevende ieder naar deszelfs ouderdom bij afwisseling, duidelijk en vaardig zoo veel onderscheidene stemmen hooren dat het alle verbeelding te boven ging waar bij tevens aankondigende dat hij morgen op denzelfden tijd en plaats gelegentheid wilde geven, om de proef zijner kunst verder voort te zetten, en zoo vertrokken de aanwezigen zeer voldaan s avonds 10 uur, en was de schrijver na alvoorens afscheid van zijne familie genomen te hebben tegen 11 uur thuis te voet gereisd. De kunstenaar was 24 jaren oud, woonde in Groningerland van vriessche ouders geboren van Bolsward herkomstig. Hij reisde van Stad tot Stad en van Dorp tot Dorp om zijne kunst te doen hooren, waar door hij zeker zeer veel geld verdiende. Blz. 127 Den 11 Aug. Ingevolge voorige aankondiging van den Buikspreker, was de herberg te Wirdum op bepaalden tijd, opgevuld met menschen waar onder ook den schrijver, het aantal der nieuwsgierigen overtrof die van den voorigen avond. De proeven van Buikspreken en bij afwisseling het speelen met den Kaart als anderzins waren wel eenigzins gelijkende aan den voorigen avond; maar evenwel onderscheiden in de uitvoering, zoo dat een ieder over het een als andere uitterts verwonderd en voldaan, bij het afscheid s avonds ongeveer 11 uur te rug keerde. Wij zouden over het een en ander wel aanmerking maken; maar om dat wij zelven dat vermogen van die kunst niet bezitten, is het ons onmogelijk te begrijven, hoe dat de zoodanigen zoo veel onderscheidene stemmen konnen voortbrengen, maar allermeest op een afstand verwijderd, als meer van nabij, ja als tegenwoordig de karakters der gewaande perzoonen, naar hun believen konnen doen hooren, en zoo vlug en vaardig bij afwisseling te spreeken.

 

Blz. 151 in 1829: Den 15 Aug. alles zeer nat wegens de afwisselende sterke regen; sedert eenige dagen zoel met afwisselende onweder - de Wirdumer Kermis hebben wij bij onze kinderen in het gebuurte doorgebragt, ook waren tegenwoordig onze zoon den Dos van Achlum en zijne vrouw benevens neef Draaisma en zijne vrouw, te zamen met een digten wagen. Het was gedurende de Kermis dat voormaals met een dag en nacht plat afgedaan waren, doch thans twee a drie dagen duurt, even als in voorgaande jaren. - De buikspreker Lantinga waar van wij vier jaren verleden roerden heeft op den tweeden en derden avond, onder eene menigte toekijkers voor ieder 30 Cents, zijne gaven weder laten horen en zien.  

Blz. 266 in1833: Blz. 59 Den 15 Aug. sedert de vorige even schrok en koud. De kermissen nemen in dit jaar weder hunnen gewonen gang; verleden jaar was men hier en in vele plaatsen steden en dorpen van ons gewest zeer beangst voor die verschrikkelijke ziekte, er wierden vele kermissen afgesteld door de Besturen, maar thans is alles weder vreugde en vrolijkheid; de Couranten zijn opgevuld met kennisgevingen van harddraven, kaatsen enz. In de Leeuwarder kermis is een gouden zweep verharddraaft, op den 8 dezer is des Konings zweep volgens jaarlijks gebruik verreden, en thans kondigt men aldaar in de volgende weder een harddraverij aan, en zoo overal. 266 Ook is de Wirdumer zoogenaamde kermis op den 13 en 14 weder gehouden, welke zoo als altoos meest bestaat om vrienden en gasten te ontvangen, en der kinderen vermaak om snuisterijen te koopen, waar toe door gaans alle de Centen zoo veel er te Wirdum aanwezig zijn benoodigd zijn. De bekende buikspreker Lantinga, heeft ook permissie gevraagd, om zijn kunst en in het muziek te laten horen en zien; maar Palsma thans ook fungerende als subsistuut grietman, heeft het hem geweigerd, waarover hij ontevreden vertrok. De reden dezer weigering was voornamenlijk dat de Ingezetenen zoo veel mogelijk hunne gelden niet aan vreemden zouden uitgegeven, maar tot eigen behoefte besparen, in dezen agteruitgaanden tijd zoo noodzakelijk; althans wierd Lantinga niet toegelaten het publiek, waar onder zeer behoeftige hunne al is het dan ook maar voor Entr 30 Centen, dezer wijs af te tokkelen.

 

Hier kunt u de dagboeken van Doeke Wijgers Hellema inzien:

https://voorouders.jimdo.com/voorouders/doeke-wijgers-hellema/

 

Parenteel (nageslacht) van Tyaerdt Freerk/Freercx

 

I. Tyaerdt Freerk/Freercx, tr. vr 16261 Pietrick Pieters/Pyters, Bolsward vr 1639.

 

Uit dit huwelijk:

 
II. Freerk Tjeerds, schuitenmaker te Bolsward,1 Bolsward 1675, tr. Bolsward 10 febr. 16611 Tryntje Gerbens; zij hertr. Sneek 5 juni 16752 Doytse Teekes/Teckles.

 

Uit dit huwelijk:
1. Pietie Freerks, ged. Bolsward 9 nov. 1661, vr 1675.
2. Gerben Freerks, volgt IIIa.
3. Tjeerd Freerks, volgt IIIb.
4. Pieter Freerks Lantinga, ged. Bolsward 12 nov. 1668, ald. vr 1675.
5. Lisck/Lysbeth Freerks Lantinga, ged. Bolsward 9 jan. 1670, ald. vr mei 1729, tr. 1e Bolsward 8 sept. 16891 Simon Jochums, vr 1718; tr. 2e Bolsward 29 mei 17181 Douwe Johannes Buma.
6. Anne Freerks Lantinga, ged. Bolsward 30 okt. 1672, koperslager te Bolsward,1 Bolsward vr 1723.

 
IIIa. Gerben Freerks Lantinga, geb. Bolsward 1663, koopman te Bolsward,1 vr sept. 1711, tr. 20 jan. 16891 Antie/Antje Gerrits/Gerrydts.

 

Uit dit huwelijk:
1. Freerk Gerbens Lantinga, tr. 1e Bolsward 3 dec. 17102 Barber Jans Faber; tr. 2e Bolsward 6 aug. 17242 Geesje Ijpes; tr. 3e Bolsward 20 maart 17292 Wybrig Reins Hannema; tr. 4e Bolsward 3 maart 17352 Trijntje Taekes; tr. 5e Bolsward 22 okt. 17412 Aaltje Sijmens.
2. Tjamke Gerbens Lantinga, tr. Bolsward 13 dec. 17162 Joukien Jans Tuynsma.

 
IIIb. Tjeerd Freerks Lantinga, ged. Bolsward 29 okt. 1665, bakker te Bolsward,1 burgemeester van Bolsward,1 vr 10 maart 1721, tr. Bolsward 15 jan. 16881 Antje/Antie Jans Costerus, ged. Bolsward 18 mei 1663, ald. vr 10 maart 1721, dr. van Jan Foppes en Gerlantje Sjoerds.

 

Uit dit huwelijk:
1. Antie Lantinga, ged. 15 nov. 1688.
2. Jan Tjeerds, volgt IVa.
3. Antie Lantinga, ged. Bolsward 29 april 1691, tr. Bolsward 2 april 17131 Romke Foppes Lamring.
4. Freerk Tjeerds, volgt IVb.
5. Tryntje Tjeerds Lantinga, ged. Bolsward 27 jan. 1704, tr. Workum 17411 Rinnert Jacobs.
6. Gerben Tjeerds Lantinga, ged. Bolsward 22 juli 1706, koperslager te Bolsward, Burger Luitenant te Bolsward,1 Bolsward 29 mei 1753, tr. 24 jan. 17341 Eelkjen Lieuwens Fokkens, Bolsward 25 okt. 1752.
7. Simon Tjeerds Lantinga, ged. 25 aug. 1708, bakker te Bolsward,1 is later naar de Oost gegaan (Indi).1
8. Andries Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward 19 nov. 1712, wolkammer te Winsum,1 Winsum (Gr.) vr 1753, tr. Winsum (Gr.) 15 maart 17331 Dieuke Steffens.

 
IVa. Jan Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward okt. 1689, burgemeester van Bolsward, tserkfd???=kerkvoogd, ouderman vab het schippeisgilde, schipper, koopman, Bolsward 3 febr. 1758, begr. Martinikerk te Bolsward,2 tr. Bolsward 27 dec. 17161 Dieuwertje Jans de Haan, geb. 22 dec. 1694, Bolsward 31 maart 1772,3 begr. Martinikerk te Bolsward.2

 

Grafschrift:

                                                        

                        "Ao 1758 den 3 feebruarius is in den heere gerust de eersame Ian Tjeerds Lantinga regerende

                         borgemeester kerckvoogt

                         ouderman van het schippersgildt scipper en coopman der steede Bolswaart oud 63 iaaren en 4

                         maanden en leit alhier begraven"

 


Grafschrift Martinikerk te Bolsward:
Steen no.40
Een schip met twee masten (smakschip)


Ook: Ao 1772 den 28 December is in den Heere gerust Wigeerus Swerms Mr Chirurgijn en Burger Luitenant te Bolswaart oud 38 Jaren en 38 dagen en Leit alhier begraaven
Den 22 Juni 1796 stierf Jan Swerms oud Circa 30 jaar is alhier begraven


N.B. Wigeerus Swerms is de schoonzoon van Jan Tjeerds Lantinga, gehuwd met zijn dochter Sjoukien Jans Lantinga. Hun zoon Jan Swerms ligt daar ook begraven.

 

Grafschrift: 

                                                                 


                                                          
    "Ao den 31 maart 1772 is overleden

                                                  Deywer Ians de Haen wed van wijlen

                                                  burgemeester Ian Tjeerds Lantinga in

                                                  den ouderdom van 77 iaaren 3 maan

                                                  den 9 daagen en en legt alhier

                                                  begraaven Bolswrd deb 6 april 1772 

                                                                      

                                                  Ao 1779 den 27 may is in den Heere

                                                  gerust de Eerbare Sjoukjen

                                           I. Lantinga Weduwe wijlen

                                                  Swerms 53 Iaren Een Maand

                                                  en 3 weken leit alhier begraven

                                           

                                                  Den 2 November ..... J. Buwal-

                                           da .... het Armehuis deeser Stad in

                                                  den ouderdom van 33 Jaaren en 7
                                                       maanden en ..... benevens sijn

                                                  soontje ......en 4 maanden alhier

                                                  begraven

                                                         

                                                 1813 den 6 Jan is overleden Titia W:
                                               Swerms oud 49 Jaren en 2 maanden

                                                  ligt alhier begraven

 

                                                 1822 den 2 Juny is overleden Klaas

                                           Scrinerius oud ruim 8 maanden ligt

                                                  alhier begraven"

 

 

Notitie bij het overlijden van Dieuwertje Jans: steen no. 40
Afbeelding van een schip met twee masten (smakschip).

 

Uit dit huwelijk:
1. Antje Jans Lantinga, ged. Bolsward 2 aug. 1717, ald. 1 sept. 1781,3 begr. Martinikerk te Bolsward, tr. Bolsward 1 febr. 17501 Watse/Watze Jelte(s) Baarda, geb. omstr. 1718, Mr. Wolkammer te Bolsward,1 koopman te Bolsward,3 Bolsward 31 mei 1774,3 begr. Martinikerk te Bolsward.  

N.B. In 1671 stonden er drie graven op naam van burgemeester Binnert Douwes(erfgenamen).
Daarna heeft Claes Roelants de graven gekocht.
In 1747 werd Jan (Tjeerds) Lantinga de eigenaar van de drie graven. Vandaar dat drie graven het nummer 40 hebben.
(zoon Symen Jans Lantinga, dochter Antje Jans Lantinga en haar echtgenoot Watze Jelte Baarda)

Notitie bij het overlijden van Antje Jans: Martinikerk Bolsward. Steen no. 40. Onder het schip (grafzerk met een zeilend schip) staat:
1774 den 31 May is in den heere gerust de Eersame Wayse Jelte Baarda Koopman te Bolsward oud int 56 jaar en leit alhier begraven
1781 Den 1 September is in den Heere gerust de Eerbare Antje Jans Lantinga weduwe wijlen Watse Baarda oud ruim 64 jaren en leit alhier begraven.

2. Jan Lantinga, geb. Bolsward 18 aug. 1719.
3. Jan Lantinga, geb. Bolsward 12 april 1722, ontvanger boelgoederen te Bolsward,1 tr. Bolsward 17 dec. 17581 Tryntje Feddes Coopmans.
4. Tietske Lantinga, geb. Bolsward 13 febr. 1724.
5. Sjoukien Jans, volgt Va.
6. Tjeerd Jans, volgt Vb.
7. Liskje Lantinga, geb. Bolsward 6 mei 1731.
8. Symen Lantinga, geb. Bolsward 5 maart 1733.
9. Symen Jans Lantinga, geb. Bolsward 3 maart 1735, 23 (mnd. onb.) 1754,3 begr. Martinikerk te Bolsward.3

 

                                          - Grafzerk van Symen Ians Lantinga in de Martinikerk te Bolsward -                        

                                   " Ao 1754 Den 23 ..... [is in] Den Heere Gervst De E=saame Symen
                                     Ians Lantinga en Leid Al Hier Begraven"


 
Va. Sjoukien Jans Lantinga, geb. Bolsward 6 april 1726, ald. 27 mei 1779, begr. Martinikerk te Bolsward, tr. Bolsward 18 febr. 1759 Wigerus Seerp Swerms, geb. omstr. 1734, Mr. chirurgijn te Bolsward,1 Burger Luitenant te Bolswaart,3 28 dec. 1772.3

 

Uit dit huwelijk:
Jan Wigeri Swerms, geb. omstr. 1766, 22 juni 1796.3

Notitie bij het overlijden van Wigerus Seerp Swerms:

Grafschrift Martinikerk te Bolsward, Steen no.40:


Ao 1772 den 28 December is in den Heere gerust Wigeerus Swerms Mr Chirurgijn en Burger Luitenant te Bolswaart oud 38 Jaren en 38 dagen en Leit alhier begraaven
Den 22 Juni 1796 stierf Jan Swerms oud Circa 30 jaar is alhier begraven.


 
Vb. Tjeerd Jans Lantinga, geb. Bolsward 28 okt. 1728, koopman te Onderdendam, diaken 1765-, ouderling 1774-1789, Menkeweer 2 sept. 1808,4 tr. Bolsward 6 juli 17551 Tryntje Abel(e)s Stellema, geb. 1734, Menkeweer 3 nov. 1803.5

 

Uit dit huwelijk:
1. Dieuwer(ke) Lantinga, geb. Bolsward 6 april 1756, Winsum (Gr.) 15 juli 1813,6 tr. Winsum (Gr.) 14 juli 17827 Gerrit Jans Wieringa, geb. Leens 22 juli 1742, herbergier van de "Gouden Karper" te Winsum, Winsum (Gr.) 21 april 1806,8 wedr. van Geertien Jacobs.
2. Jan Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 5 jan. 1758,7 schipper, vr 1802, tr. Menkeweer/Huizinge 13 febr. 17801 Hilje Egberts, geb. Menkeweer 21 dec. 1758, dr. van Egbert Jans (Tillema) en Hindriktien/Hendrika Jans Hofman; zij hertr. 10 jan. 18021 Roelf Eerdmans.

 

Jan Tjeerds Lantinga: Aanstichter en aanvoerder van een patriottisch legertje.
Belegert als colonel in 1787 het stadje Appingedam.

 

- Jan Tjeerds Lantinga, Colonel in 1786 -

 

3. Abel Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 17 nov. 1759,5 bakker, koopman, (trek)schipper, Bolsward 10 okt. 1826, tr.1 (kerkelijk Bolsward 3 maart 1785)5 Djeuke/Dieuwke Ruurds Piekema, ged. Bolsward 10 okt. 1763,5 ald. 15 jan. 1807, dr. van Ruurd Piekes en Anke Laazes.
4. Simon/Sijmen Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 27 sept. 1761, ald. 9 nov. 1799.

 

- Overlijdensadvertentie Symon Tjeerds Lantinga -

Krantentitel: Groninger courant
Datum, editie: 12-11-1799, 
Nummer: 91

 

5. Angenietje Lantinga, ged. Menkeweer 6 nov. 1763, ald. vr 1774.
6. Tjeerd Tjeerds, volgt VIa.
7. Dieuwke/Diuwku Tjeerds, volgt VIb.
8. Tjietske Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 1 juli 1770, ald. vr 1808.
9. Angenietje/Agnietje Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 18 sept. 1774, Groningen 16 dec. 1800,9 tr. 179510 Frerik (Freerk) Dubbelboer, ged. omstr. 1771.
 

 

- Overlijdensadvertentie Agnietje Tjeerds Lantinga 19-12-1800 -

 


 

- Overlijdensadvertentie Tryntje Abels Stellema 08-11-1803 Groninger Courant -

 


Krantenartikel uit: Groninger courant
Datum, editie: 06-09-1808, Dag
Nummer: 72- Publieke verkoping na overlijden van Tjeerd Jans Lantinga -


Ommelander courant 02-12-1808 en Ommelander courant
Datum, editie: 02-12-1808, Dag
Nummer: 97
N.B. Geert Egberts Tillema, broer van Hindrik Egberts Tillema x gehuwd met Dieuwke Tjeerds Lantinga
Geert Egberts Tillema was eigenaar van de herberg Zijlvesterhuis" te Onderdendam.

 

 

- Onderdendam (1905) links het Zijlvesterhuis.

Het postkantoor rechts werd gebouwd in 1903 en in 1938 weer gesloopt -


 
 
VIa. Tjeerd Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 27 febr. 1766, Landbouwer op Helwerd te Usquert,7 Onderdendam 9 juli 1799,11 tr. Huizinge 3 (kerkelijk Usquert 6)7 juli 17877 Crijnje (Krijnje) Ritses/Ritzes, geb. 16 jan. 1768, waarschijnlijk Onderdendam.

 

 

- Overlijdensadvertentie Tjeerd Tjeerds Lantinga Groninger Courant 12-07-1799 -

 

 

Uit dit huwelijk:
Tjeert/Tjeerd Tjeerds Lantinga/Lanting, geb. Onderdendam (gem. Bedum) 12 juli 1793,12 ged. Menkeweer 11 aug. 1793,12 briefbesteller,13 Warffum 13 april 1847,13 tr. Warffum 27 dec. 181213 Martje Menkes Noorman, geb. Rasquert 22 jan. 1791.13

 
VIb. Dieuwke/Diuwku Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 8 nov. 1767, Winsum (Gr.) 8 juli 1812, tr. Warffum (Breede) 16 (kerkelijk Menkeweer 25)7 dec. 17897 Hindrik Egberts Tillema, ged. Menkeweer 26 april 1761, Logementhouder/hospes te Onderdendam, Grins=Groningen? 18 sept. 1826, zn. van Egbert Jans (Tillema) en Hindriktien/Hendrika Jans Hofman.

 

Uit dit huwelijk:
1. Egbert Tillema, geb. Menkeweer 3 nov. 1790, ged. Westerwijtwert 14 nov. 1790.12
2. Tjeerd Lantinga Tillema, geb. Menkeweer 26 aug. 1793, Winsum (Gr.) 29 april 1814.13
3. Tryntie/Trijntje Tillema, geb. Menkeweer 19 mei 1796.
4. Ritske Tillema, geb. Menkeweer 19 mei 1797.
5. Hermanus Tillema, geb. Menkeweer 30 maart 1799.
6. Simon Hendriks, volgt VIIa.
7. Hindrikje Tillema, geb. Menkeweer 3 mei 1804, naaister te Onderdendam, Onderdendam 31 juli 1834.
8. Jan, volgt VIIb.

 
VIIa. Simon Hendriks Lantinga (Tillema), geb. Onderdendam 19 nov. 1801,14 ged. Menkeweer 6 dec. 1801,15 Logementhouder in de Schans (Terband) van "Het wapen van Angwierden", Logementhouder in de Knipe van "De Gekroonde Baars", Meijerweg 25. (Benedenknijpe), Logementhouder in Oranjewoud van "De Tent", buikspreker, entertainer, boer en hengstekoopman, Leerling zadelmaker, 1853 landbouwer,16 opfokker van paarden en runderen,17 Knijpe (Schoterland) 18 juni 1866, tr. Leek 28 febr. 183018 Sjou(w)kje Eilerts/Eilers Faber, geb. Harlingen 16 nov. 1805, ged. Harlingen (Hervormde gemeente Grote Kerk) 3 dec. 1805,18 Schoterland (Heerenveen) 11 mei 1876,18 dr. van Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Pelgers/Pilgers en Catharina/Catrijna Homburg/Homberg(en).

 

                                                                                                   - Simon Lantinga -

 

- Oranjewoud, Hotel de Tent rond 1904 -

 

 

Uit zijn huwelijk:
1. Simon, volgt VIIIa.
Misschien uit zijn relatie met Froukje(n) Jurjens Comello, geb. AEngwirden 28 aug. 1831,18 dienstmeid, huishoudster bij ene baron Benoit?:19
2. Anna Comello?, geb. Schoterland (Heerenveen) 18 maart 1853, Assen (wonende te Heerenveen) 4 nov. 1941, tr. 1e Schoterland (Heerenveen) 15 mei 190218 Hendrik de Jong, geb. Benedenknijpe 5 dec. 1839; tr. 2e Weststellingwerf 20 april 191218 Hessel Oosterdijk, geb. Weststellingwerf 1 febr. 1858, ald. 28 juli 1927.

 

Anna Comello wordt op 18 maart 1853 geboren als dochter van Froukje Jurjens Comello, wonende te Nijehaske gemeente Haskerland..
Als NB toegevoegd: op een schip liggende te Heerenveen; moeder is ongehuwde dienstmeid.
Het schip zal in het grenskanaal gelegen hebben tussen het dorp Heerenveen en het dorp Nijehaske.

Dhr. R.S.Roorda heeft daar in een artikel in de Heerenveense Courant in 1947 het volgende over geschreven:

Lange jierren hat der yn t Oranjewld in himpen wyfke wenne, dyt kwelsroun, mar in helder forstn hie.
Dizze Anne Comello is yn har 88ste jier yn 1941 to Assen rst.
Hja koe masterlik foardrage en sei altiten, dat hja in bern wie fan de forneamde bksprekker S.Lantinga.


Overleden in Assen (ziekenhuis?), woonplaats Heerenveen.

 

- Klein Meerzicht te Oranjewoud. Hier heeft Simon Lantinga met vrouw en kleinkind Pauline Lantinga gewoond -

Dit "buiten" lag aan een zandweg genaamd "Tuinoord" en werd later later "Klein Meerzicht" genoemd, in Oranjewoud

Het werd gebouwd door Lollius Adema. Een buiten met witte muren te midden van beuken en kastanjebomen. Simon legde de fruitgaard aan aan de oostzijde van het huis.

 

- In het jaar 1862 overlijdt zijn enige kind en zoon, Simon jr.

Een half jaar daarna wordt het prachtige buitenverblijf verkocht.

Simon sr. krijgt later een beroerte en sterft in 1866 -

 

 

 

- De kist met Simon Lantinga sr. wordt uit zijn huis in De Knipe gedragen. Links aan tafel zittend zijn vrouw

en kleindochter Pauline snikkend bij de deur -

 - Tekening door Johan Schmidt die later kostganger was bij Pauline Lantinga in Monnickendam -


 
VIIIa. Simon Lantinga jr., geb. Harlingen 10 okt. 1824,20 rijkveearts eerste klas 1849-,21 veearts te Franeker 1855-, Stadskanaal (gem. Wildervank) 17 jan. 1862,22 tr. Harlingen 1 sept. 185323 Maria Sarah Muggeridge (Miggeridge), geb. Harlingen 19 jan. 1830,16 winkelierster in manufacturen 1862-,24 kramer? 1869-,25 Wildervank 14 febr. 1911,18 dr. van Jeremiah (later William) Muggeridge en Sjoukje Hendriks van Wielen; zij hertr. Wildervank 6 mei 187626 Engel Sterenborg.

 

     

 

                      - Simon Lantinga jr. -                                                - Maria Sarah Muggeridge -

                                                                              foto uit een oud medaillon mmr

 

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Pauline Lantinga, geb. Harlingen 27 juni 1853,23 vertaalster, redactrice, dichteres, toneelspeelster, schrijfster, onderwijzeres op School 1 in het Noordeinde 1876-1898,27 Monnickendam 10 febr. 1940.

 

 

- De vrouw op deze foto is waarschijnlijk Pauline Lantinga -

(Als iemand dat kan bevestigen hoor ik graag van u)

 

 

 

         

- Het zou kunnen dat de vrouw op deze foto ook Pauline Lantinga is, op jonge leeftijd -

Zij draagt net als de vrouw boven ook een ring om haar middelvinger en lijt hier op haar zus Sophia.

(Als iemand dat kan bevestigen hoor ik graag van u)

 

 

       

- Pauline Lantinga als toneelspeelster in het stuk "Ghetto" van Herman Heijermans -

 

           

                                                    - Noordeinde te Monnickendam, waar Pauline Lantinga aan gewoond heeft -

 

2. Sophia Elisabeth, volgt IXa.
3. Maria Wilhelmina, volgt IXb.

 
IXa. Sophia Elisabeth Lantinga, geb. Franeker 2 juni 1855,28  vroedvrouw,18 Emmen 1 juli 1942,18 tr. Nieuwe Pekela 8 april 188218 Harm Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 30 jan. 1857, schoenmaker,18, Emmer-Compascuum (Emmen) 10 okt. 1949,18 zn. van Freerk Geerts en Hinderika Harms Buseman/Buzeman.

 

- Sophia Lantinga -

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Hinderika Oltmans, geb. Oude Pekela 4 maart 1883,22 Nieuwe Pekela 17 maart 1883.18
2. Maria, volgt Xa.

 
Xa. Maria Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 25 febr. 1884,22 Ter Apel 21 juli 1968,22 tr. Nieuwe Pekela 30 nov. 190718 Geert Fietje, geb. Onstwedde 31 dec. 1881, 1907 kleermaker,18 kruidenier,18 Emmen 6 febr. 1975, zn. van Popko en Harmina Jantina van der Laan. 

 

Uit dit huwelijk:
1. Harmina Sophia Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 febr. 1909, Emmen 22 juni 1989, begr. Begraafplaats Emmen De Wolfsbergen.
2. Harm, volgt XIa.
3. Popko, volgt XIb.
4. Geert Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 1 mei 1917, Oldenburg (Dld.) 19 april 1973, tr. 1e Leer 31 aug. 1945 Alie van der Laan, geb. Anloo 30 dec. 1919,29 Geel (Belgi)14 mei 2005;29 tr. 2e Leer 21 mei 1954 Else Voss, geb. Oldenburg (Dld.) 21 jan. 1915, ald. 23 juli 1975.

 
XIa. Harm Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 juni 1911, kruidenier,18 Emmen 27 maart 1979, tr. Emmen 8 okt. 193218 Albertje Luchjenbroers, geb. Emmen 20 april 1910, dienstmeid,30, Emmen (Scheperziekenhuis) 21 mei 1990,30dr. van Jacobus en Aaltje Vos. 

 

Uit dit huwelijk:

Marie Fietje, geb. 10 sept. 1932.

Jacobus Geert Fietje, geb. 10 sept. 1934, Loon 18 juni 2004.

 
XIb. Popko Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 17 aug. 1914, ald. 1 okt. 1964, tr. Emmen 14 nov. 1944 Jaapien Grooten, geb. Emmen 4 jan. 1916, Groningen 17 sept. 1988.

 

Uit dit huwelijk:
Marie-Anne (Marianne) Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 29 sept. 1945, ald. 31 dec. 2014,31.

 
IXb. Maria Wilhelmina Lantinga, geb. Stadskanaal 14 aug. 1858,32 school leerling? 1875-,33 Amsterdam (Tesselschade ziekenhuis) 27 dec. 1934,34 begr. "Vredenhof" te Amsterdam 31 dec. 1934, tr. Amsterdam 20 juli 1887 Jan Pieters Houttuin, geb. Groningen 2 juni 1854,18 Letterzetter,35 klompenmaker,36 werkbaas aan een suikerraffinaderij,37 zn. van Jacob Ennes en Aaltje Jonkman.

 

 

- Maria Wilhelmina Lantinga -

 

 

 

 

- Jan Pieters Houttuin -

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Houttuin, geb. Amsterdam 18 dec. 1887,38 Letterzetter,38 Amsterdam 16 aug. 1961,38 begr. "Vredenhof" te Amsterdam 18 aug. 1961.38
2. Simon, volgt Xb.
3. Jacoba Maria Houttuin, geb. Amsterdam 21 maart 1891,38 Bloemendaal 28 febr. 1930,39 tr. Amsterdam 13 mei 190818 Hermanus Stephanus Fabriek, geb. Amsterdam 14 nov. 1889,38 bakker,38 broodbakker.40
4. Frederik, volgt Xc.

 
Xb. Simon Houttuin, geb. Amsterdam 22 juli 1889,38 ged. Amsterdam, Noorderkerk 22 dec. 1890, receptenman bij Lucas Bols,38 likeursdtokersknecht,40 Purmerend 21 maart 1976,38 tr. Amsterdam 22 nov. 192218 Adriana ten Brinke, geb. Bodegraven 18 april 1892,38 Amsterdam 29 juli 1971,38 gecrem. "Westgaarde" Amsterdam Osdorp 3 aug. 1971,38 dr. van Dirk en Aaltje Verburg.

 

Uit dit huwelijk:
1. Anna Klazina Houttuin, tr. Wassenaar 14 nov. 193138 Elders Pieter van Velzen.
2. Simon Adriaan (Simon), volgt XIc.

 
XIc. Simon Adriaan (Simon) Houttuin, geb. Amsterdam 3 jan. 1924,38 1e hoboist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Leraar aan de muziekschool, Rotterdam 15 sept. 1992,38 gecrem. "Hofwijk" te Rotterdam-Overschie 18 sept. 1992,38 tr. Rotterdam 16 mei 195038 Maria Johanna (Riet) Visser, geb. Rotterdam 18 april 1928,38 ald. 15 febr. 1992,38 gecrem. "Hofwijk" te Rotterdam-Overschie 20 febr. 1992,38 dr. van Philippus en Adriana Quint.

 

Uit dit huwelijk:
Hugo Houttuin, geb. Rotterdam 24 mei 1954,38 Bergen op Zoom 7 mei 1988,38 .

 
Xc. Frederik Houttuin, geb. Amsterdam 15 sept. 1893,38 portier bij N.S.,38 Besteller bij de posterijen.,38 nachtwaker,40 Amsterdam 22 maart 1944,38 begr. Vredenhof te Amsterdam 27 maart 1944, tr. 1e Amsterdam 24 nov. 192018, Everdina Alida Maria Schoute, geb. Amsterdam 29 jan. 1901,38 Amstelveen 23 okt. 1972; tr. 2e Amsterdam 17 juli 194038 Elsa Seida, geb. Weenen 8 febr. 1913, ,38 dr. van Wolf en Marjam Seida.

 

 

 

- Frederik Houttuin -

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Frederik (Freek) Houttuin, geb. Amsterdam 12 nov. 1921,41 Berlijn.
2. Jan Pieter, volgt XId.
3. Gerrit Houttuin, geb. Amsterdam 22 juni 1929,41 .42
4. Everdina Alida Maria (Dien) Houttuin, geb. Amsterdam 4 jan. 1932,41 ald. 16 jan. 1935.41

 
XId. Jan Pieter Houttuin, geb. Amsterdam 15 mei 1923,41 Chef Produktieafdeling Technodiamant Amsterdam BV,41 Duitsland 11 juli 1978.41

 

Zijn zoon:
Guus Houttuin.

 
VIIb. Jan Lantinga Tillema, geb. Menkeweer (Bedum) 26 aug. 1807, ged. Menkeweer 20 sept. 1807, kleermaker te Onderdendam,1 Onderdendam 29 maart 1864, tr. 20 mei 18371 Antje Pieters Horn, geb. Bedum 16 juni 1818, Onderdendam 30 jan. 1890.

 

Uit dit huwelijk:
1. Egbert Jans Tillema, geb. 26 okt. 1837,43 ,43 tr. 9 juni 187043 Sietske Luikinga.
2. Hendrik Egberts, volgt VIIIb.

 
VIIIb. Hendrik Egberts Tillema, geb. Onderdendam 1 april 1840,43 Zuidlaren 26 febr. 1935.43
Zijn dochter:
Hindertje Tillema, geb. Bedum 10 jan. 1891,43 Groningen 29 dec. 1980.43

 
IVb. Freerk Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward 1694,2 burger hopman te Bolsward,1 tr. Bolsward 30 maart 17211 Aukjen/Auckien Reins van der Meulen.

 

Uit dit huwelijk:
Rein Freerks Lantinga, tr. Bolsward 23 maart 17772 Idske Gerbens Lantinga.


 

Bronnen

1. R.S. Roorda
2. genealogie Buwalda
3. grafzerken Martinikerk te Bolsward
4. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 6-9-1808
5. Jan Terveer
6. Eika Kuiper
7. Fred Reenders
8. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 22-4-1806
9. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 19-12-1800
10. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 13-10-1795
11. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 12-7-1799
12. Kerkeboek Menkeweer 1682-1811
13. Anne Lantinga
14. R.S. Roorda (fout) Doopregister Hervormde Gemeente Menkeweer (Toegangnr 124 inv.nr. 283)
15. Doopregister Hervormde Gemeente Menkeweer (Toegangnr 124 inv.nr. 283) , 1682 - 1811
16. Huwelijkse bijlagen Simon Lantinga jr.
17. Jacob Hepkema
18. Genlias
19. Gerrit Schenkel Comello
20. Rijks Adchief Leeuwarden
21. Gosse van der Plaats
22. Steffen Sasker
23. Rijks Archief Leeuwarden
24. Boek "Ver van moeder" door Rarda Lieftink, pseudoniem voor Pauline Lantinga.
25. Steffen Sasker (bevolkingsregister)
26. Familias
27. "Jaarverslag 1992 - Vereniging Oud Monnickendam"
28. Rijksarchief Leeuwarden
29. Overlijdenskaart van dochter Dita en zoon Georg op bezoek in 2011
30. Marie Rademaker-Fietje
31. Rouwkaart
32. geboorteakte
33. Steffen Sasker (bevolkingsregister Wildervank)
34. overlijdensadvertentie
35. Genlias bij huwelijk dochter
36. Genlias bij huwelijk zoon
37. Genlias bij huwelijk zoon Frederik
38. Kees van Winssen
39. Digitale stamboom Kennemerland
40. Genlias bij huwelijk
41. Sievert Lantinga
42. Jacoba Houttuin
43. Frits Jan Schuttevaer

 

Index

Baarda, Watse/Watze Jelte(s) (1718-1774)  IVa,1
Brinke, Adriana ten (1892-1971)  Xb
Brinke, Dirk ten (1868-1932)  Xb
Buma, Douwe Johannes (x1718)   II,5
Buseman/Buzeman, Hinderika Harms (1825-1916)  IXa
Comello, Anna (1853-1941)  VIIa,2
Comello, Froukje(n) Jurjens (1831-)  VIIa
Coopmans, Tryntje Feddes (x1758)   IVa,3
Costerus, Antje/Antie Jans (1663-1721)  IIIb
Dubbelboer, Frerik (Freerk) (1771-)  Vb,9
Eerdmans, Roelf (x1802)   Vb,2
Egberts, Hilje (1758-)  Vb,2
Faber, Barber Jans (x1710)   IIIa,1
Faber, Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Pelgers/Pilgers (1755-1813)  VIIa
Faber, Sjou(w)kje Eilerts/Eilers (1805-1876)  VIIa
Fabriek, Hermanus Stephanus (1889-)  IXb,3
Fietje, Geert (1881-1975)  Xa
Fietje, Geert (1917-1973)  Xa,4
Fietje, Harm (1911-1979)  XIa
Fietje, Harmina Sophia (1909-1989)  Xa,1
Fietje, Jacobus Geert (1934-2004)  XIa,1
Fietje, Marie-Anne (Marianne) (1945-2014)  XIb,1
Fietje, Popko (1853-1885)  Xa
Fietje, Popko (1914-1964)  XIb
Fokkens, Eelkjen Lieuwens (-1752)  IIIb,6
Foppes, Jan (x1660)   IIIb
Freerk/Freercx, Tyaerdt (x1626)   I
Freerks, Pietie (1661-1675)  II,1
Gerbens, Tryntje (x1661)   II
Gerrits/Gerrydts, Antie/Antje (x1689)   IIIa
Grooten, Jaapien (1916-1988)  XIb
Haan, Dieuwertje Jans de (1694-1772)  IVa
Hannema, Wybrig Reins (x1729)   IIIa,1
Hofman, Hindriktien/Hendrika Jans (1734-1806)  Vb,2; VIb
Homburg/Homberg(en), Catharina/Catrijna (1777-1823)  VIIa
Horn, Antje Pieters (1818-1890)  VIIb
Houttuin, Anna Klazina (x1931)   Xb,1
Houttuin, Everdina Alida Maria (Dien) (1932-1935)  Xc,4
Houttuin, Frederik (1893-1944)  Xc
Houttuin, Frederik (Freek) (1921-)  Xc,1
Houttuin, Gerrit (1929-)  Xc,3
Houttuin, Guus  XId,1
Houttuin, Hugo (1954-1988)  XIc,1
Houttuin, Jacob (1887-1961)  IXb,1
Houttuin, Jacob Ennes (1832-1886)  IXb
Houttuin, Jacoba Maria (1891-1930)  IXb,3
Houttuin, Jan Pieter (1923-1978)  XId
Houttuin, Jan Pieters (1854-)  IXb
Houttuin, Simon (1889-1976)  Xb
Houttuin, Simon Adriaan (Simon) (1924-1992)  XIc
Ijpes, Geesje (x1724)   IIIa,1
Jacobs, Geertien  Vb,1
Jacobs, Rinnert (x1741)   IIIb,5
Jans (Tillema), Egbert (1729-1809)  Vb,2; VIb
Jochums, Simon (-1718)  II,5
Jong, Hendrik de (1839-)  VIIa,2
Jonkman, Aaltje (1831-1855)  IXb
Laan, Alie van der (1919-2005)  Xa,4
Laan, Harmina Jantina van der (1859-1889)  Xa
Laazes, Anke (1736-1809)  Vb,3
Lamring, Romke Foppes (x1713)   IIIb,3
Lantinga, Abel Tjeerds (1759-1826)  Vb,3
Lantinga, Andries Tjeerds (1712-1753)  IIIb,8
Lantinga, Angenietje (1763-1774)  Vb,5
Lantinga, Angenietje/Agnietje Tjeerds (1774-1800)  Vb,9
Lantinga, Anne Freerks (1672-1723)  II,6
Lantinga, Antie (1688-)  IIIb,1
Lantinga, Antie (1691-)  IIIb,3
Lantinga, Antje Jans (1717-1781)  IVa,1
Lantinga, Dieuwer(ke) (1756-1813)  Vb,1
Lantinga, Dieuwke/Diuwku Tjeerds (1767-1812)  VIb
Lantinga, Freerk Gerbens (x1710)   IIIa,1
Lantinga, Freerk Tjeerds (1694-)  IVb
Lantinga, Gerben Freerks (1663-1711)  IIIa
Lantinga, Gerben Tjeerds (1706-1753)  IIIb,6
Lantinga, Idske Gerbens (x1777)   IVb,1
Lantinga, Jan (1719-)  IVa,2
Lantinga, Jan (1722-)  IVa,3
Lantinga, Jan Tjeerds (1689-1758)  IVa
Lantinga, Jan Tjeerds (1758-1802)  Vb,2
Lantinga, Lisck/Lysbeth Freerks (1670-1729)  II,5
Lantinga, Liskje (1731-)  IVa,7
Lantinga, Maria Wilhelmina (1858-1934)  IXb
Lantinga, Pauline (1853-1940)  VIIIa,1
Lantinga, Pieter Freerks (1668-1675)  II,4
Lantinga, Rein Freerks (x1777)   IVb,1
Lantinga, Simon Tjeerds (1708-)  IIIb,7
Lantinga, Simon/Sijmen Tjeerds (1761-1799)  Vb,4
Lantinga, Sjoukien Jans (1726-1779)  Va
Lantinga, Sophia Elisabeth (1855-1942)  IXa
Lantinga, Symen (1733-)  IVa,8
Lantinga, Symen Jans (1735-1754)  IVa,9
Lantinga, Tietske (1724-)  IVa,4
Lantinga, Tjamke Gerbens (x1716)   IIIa,2
Lantinga, Tjeerd Freerks (1665-1721)  IIIb
Lantinga, Tjeerd Jans (1728-1808)  Vb
Lantinga, Tjeerd Tjeerds (1766-1799)  VIa
Lantinga, Tjietske Tjeerds (1770-1808)  Vb,8
Lantinga, Tryntje Tjeerds (1704-)  IIIb,5
Lantinga (Tillema), Simon Hendriks (1801-1866)  VIIa
Lantinga jr., Simon (1824-1862)  VIIIa
Lantinga Tillema, Jan (1807-1864)  VIIb
Lantinga Tillema, Tjeerd (1793-1814)  VIb,2
Lantinga/Lanting, Tjeert/Tjeerd Tjeerds (1793-1847)  VIa,1
Luchjenbroers, Albertje (1910-1990)  XIa
Luchjenbroers, Jacobus (1863-1929)  XIa
Luikinga, Sietske (x1870)   VIIb,1
Meulen, Aukjen/Auckien Reins van der (x1721)   IVb
Muggeridge, Jeremiah (later William) (1794-1832)  VIIIa
Muggeridge (Miggeridge), Maria Sarah (1830-1911)  VIIIa
Noorman, Martje Menkes (1791-)  VIa,1
Oltmans, Freerk Geerts (1828-1871)  IXa
Oltmans, Harm (1857-1949)  IXa
Oltmans, Hinderika (1883-1883)  IXa,1
Oltmans, Maria (1884-1968)  Xa
Oosterdijk, Hessel (1858-1927)  VIIa,2
Piekema, Djeuke/Dieuwke Ruurds (1763-1807)  Vb,3
Piekema, Ruurd Piekes (1730-1800)  Vb,3
Pieters/Pyters, Pietrick (-1639)  I
Quint, Adriana (1895-1988)  XIc
Ritses/Ritzes, Crijnje (Krijnje) (1768-)  VIa
Schoute, Everdina Alida Maria (1901-1972)  Xc
Seida, Elsa (1913-)  Xc
Seida, Marjam (1887-1941)  Xc
Seida, Wolf (1889-1941)  Xc
Sijmens, Aaltje (x1741)   IIIa,1
Sjoerds, Gerlantje (x1660)   IIIb
Steffens, Dieuke (x1733)   IIIb,8
Stellema, Tryntje Abel(e)s (1734-1803)  Vb
Sterenborg, Engel (1834-1920)  VIIIa
Swerms, Jan Wigeri (1766-1796)  Va,1
Swerms, Wigerus Seerp (1734-1772)  Va
Taekes, Trijntje (x1735)   IIIa,1
Teekes/Teckles, Doytse (x1675)   II
Tillema, Egbert (1790-)  VIb,1
Tillema, Egbert Jans (1837-)  VIIb,1
Tillema, Hendrik Egberts (1840-1935)  VIIIb
Tillema, Hermanus (1799-)  VIb,5
Tillema, Hindertje (1891-1980)  VIIIb,1
Tillema, Hindrik Egberts (1761-1826)  VIb
Tillema, Hindrikje (1804-1834)  VIb,7
Tillema, Ritske (1797-)  VIb,4
Tillema, Tryntie/Trijntje (1796-)  VIb,3
Tjeerds, Freerk (-1675)  II
Tuynsma, Joukien Jans (x1716)   IIIa,2
Velzen, Elders Pieter van (x1931)   Xb,1
Verburg, Aaltje (1865-1948)  Xb
Visser, Maria Johanna (Riet) (1928-1992)  XIc
Visser, Philippus (1897-1959)  XIc
Vos, Aaltje (1871-1944)  XIa
Voss, Else (1915-1975)  Xa,4
Wielen, Sjoukje Hendriks van (1801-1872)  VIIIa
Wieringa, Gerrit Jans (1742-1806)  Vb,1


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 7 aug. 2015

 


Martine Rademaker
mmr

 

Parenteel (nageslacht) van Tyaerdt Freerk/Freercx Lantinga